รัก

” รัก ”
คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้ว
จะต้องมีความรักเป็นพลังผลักดันที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ
ถ้าเรามีความรักแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทํางานด้วยความเต็มใจ

ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม
จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน