รู้

” รู้ ”
การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน
รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด
รู้ถึงปัญหา
และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม
จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน