สามัคคี

” สามัคคี ”
การที่จะลงมือปฏิบัติน้ัน ควรคํานึงเสมอว่าเราจะทํางานคนเดียวไม่ได้
ต้องทํางานร่วมมือร่วมใจเป็น องค์กร เป็นหมู่คณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงาม จาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน