สามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโครงการได้ที่

Facebook : เด็กอวดทําดี
Line : @dekshowd
หรือศูนย์ประสานงานโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย
โทร. 0-2283-4726, 0-2283-4731, 0-2283-4744  ในวันและเวลาราชการ
โทร. 062-592-0045 นอกเวลาราชการ