ทีม ผักกาดจอ

โครงการ โดมปลูกผักปลอดสารพิษ

ด้วยสาเหตุของปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร ทำให้สินค้าการเกษตรเกิดสารพิษส่งผลตกค้างส่งผลเสียต่อร่ายกาย ในขณะเดียวกันกระแสของการรักสุขภาพได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น จึงได้คิดโครงการขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจปลอดสารพิษ และกระบวนการผลิตการเกษตรแบบปลอดสารพิษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมผักกาดจอ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมผักกาดจอ

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายคมวัน  พันนุ้ย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิรักษ์ดรุณี จังหวัดเชียงใหม่ (0650713857)

น้อง ๆ
นางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง (0947388866)
นางสาวกมลชนก   สุขเพราะนา (0956901881)
นางสาวบุณฑรีฎ์  จันทร์ศรี (0821895279)