ทีม มดงาน

โครงการ โครงการร่วมใจช่วยต้นยางนา

ต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ในปัจจุบันต้นยางนากลับไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ทำให้อัตราการเจริญเติมโตของต้นยางนาตกต่ำลง รวมไปถึงการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของต้นยางนา ส่งผลให้ต้นยางนามีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จึงอยากอนุรักษ์ต้นยางนาให้คงอยู่ โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางนา เพื่อให้ต้นยางนาอยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมมดงาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมมดงาน

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวนาถศินี  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาโครงการ (0642895259)

น้อง ๆ
นายวรปรัชญ์ อำนวยชัยชนะ (0869193039)
นางสาวปริยากร ชื่นสุวรรณกุล (0956789371)
นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล (064275539)