ทีม ราชประชานุเคราะห์30จะทำ

โครงการ แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง

ในชุมชนของตนประสพปัญหาในเรื่องของยุงที่มาจากป่าในบริเวณโดยรอบของชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันยุง ทำให้ในทุกๆปีจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงมีแนวคิดในการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการจัดการยุงให้แก่คนในชุมชน โดยการจัดทำโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ รณรงค์เรื่องการป้องกันยุง รวมไปถึงการผลิตสมุนไพรสำหรับไล่ยุง แจกจ่ายให้กับคนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม ราชประชานุเคราะห์ 30 จะทำ

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์
ครู (0856175205)

น้อง ๆ
นางสาวรัตนกร อายอ (0882567717)
นางสาวมณีรัตน์ แก้วตา (0616815021)
นายสุวรรณ แซ่พาน (0636142921)