ทีม ลูกวาสุกรี ชิโนรสวิทยาลัย

โครงการ บ้านช่างหล่อ GREEN ท้า ให้ ทำ

ในชุมชนประสพกับปัญหาขยะ เนื่องจากการขาดการดูแลและการจัดการที่ดี คนในชุมชนทิ้งขยะหน้าบ้านของตนอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงอยากปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชน รวมไปถึงการสร้างรายได้จากขยะให้คนในชุมชน โดยการสร้างกลุ่ม Line ของคนในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดการขยะ และการสร้างรายได้จากขยะของตน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมลูกวาสุกรี ชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมลูกวาสุกรี ชิโนรสวิทยาลัย

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายเสกสันติ  รจนากร (0945530086)

น้อง ๆ
นางสาวสารีนา  ชื่นชุ่มทรัพย์ (0958896048)
นางสาวน้ำค้าง    ผาสุขกิจ (0838860549)
นางสาวณัฐวดี   รุขชาติ (0948656949)