ทีม สักทองเสียงทิพย์

โครงการ เยาวชน ฅนเล่นเพลง

ในชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านเพลงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ แต่ในปัจจุบันยังขาดผู้สืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าว จึงอยากช่วยอนุรักษ์โดยการเผยแพร่วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านไปสู่เด็กรุ่นใหม่ โดยจัดเวทีในการนำเสนอวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในเพลงพื้นบ้าน รวมไปถึงการจัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านในรูปแบบออนไลน์และสื่อมัลติมีเดีย

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมสักทองเสียงทิพย์
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมสักทองเสียงทิพย์

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายกษมา สุรเดชา (0869314256)

น้อง ๆ
นายกฤษฎา อินทะเสน (0850513413)
นายรณฤชัย ฌยชนะ (0945196517)
นางสาวอภิญญา เจียมศักดิ์ (0946647342)