ทีม เยาวชนคนดี มีจิตอาสา

โครงการ The Power of Sharing

คนในชุมชนมีสภาพสังคมที่เสื่อมถอยจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดปัญหาการเติบโตอย่างไร้คุณภาพของเยาชนในชุมชน จึงอยากก่อตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือคนในสังคม เริ่มจากการชักชวนเยาวชนในโรงเรียนมาร่วมเป็นเครือข่ายในการบริการจิตอาสา และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่วังผลตอบแทน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียง
ครูวิทยะฐานะชํานาญการพิเศษ (0945155928)

น้อง ๆ
นางสาววรรณสุดา เจริญวงศ์ (0989703800)
นางสาวธนพร อ่อนมิ่ง (0967018025)
นายอธิชล ตัวงาม (0984437301)