ทีม ชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ ยึดหลัก 4R รักษาป่าบ้านเรา

ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ในชุมชนมีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนอยู่ตลอด แต่ไม่เพียงพอต่อจำนวนพื้นที่ที่มีอยู่ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังมีปัญหาต้นกล้าที่ปลูกแล้วเสียหายจากภัยธรรมชาติ ต้นกล้าไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ จึงอยากทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการพัฒนาป่าชายเลนในชุมชน โดยการติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น อบต.หนองบัว ในการอำนวยความสะดวก โรงเรียนบางกะจะ ในการสนับสนุนต้นกล้า และนักเรียนที่สนใจมาช่วยกันปลูกป่าชายเลน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมชมรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย โรงเรียนเบญจมา

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวปรางค์ศรี สุกขากรณ์ (0825189156)

น้อง ๆ
นายสิทธิเดช เลิศลัคนา (0954437438)
นางสาวสุพัตรา ชัยศรี (0923739259)
นางสาวกนกมณี แจ่มแจ้ง (0984893972)