ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ

โครงการ เยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า

ปัญหาที่พบเจอคือปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการบุกรุกป่าของคนในพื้นที่ จึงอยากเผยแพร่ความรู้โดยการจัดหาวิทยากรมาอบรมคนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์ และช่วยสร้างรายได้ในทางอื่นๆ ให้คนในพื้นที่ เช่นการทำป่าเปียกป้องกันไฟป่า การเพาะเห็ด เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างป่าเปียกหรือแนวกันไฟ โดยการจัดหาวิทยากรมาอบรมและลงมือทำจริง

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมLLPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี (0821889495)

น้อง ๆ
นางสาวบุญญาดา  มูลผึ้ง (0927744543)
นายเอกอาทิตย์  ตาใจ (0612686106)
นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ (0630878669)