ทีม พหุสังคม (Plural society)

โครงการ ฟื้นภาษาแม่ สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านนิทานพื้นบ้าน

ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในขณะเดียวกัน เด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ความสำคัญกับภาษาท้องถิ่นตน รวมไปถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ยังขาดการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ และเริ่มมีการสูญหายไปจากชุมชนอีกด้วย จึงอยากช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านการใช้นิทานพื้นบ้านในการสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลนิทานในชุมชน เพื่อทำการรวบรวมนิทานพื้นบ้าน และนำนิทานที่พบมาปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จัดกิจกรรมเล่านิทานโดยผู้อาวุโสในชุมชน การวาดภาพประกอบนิทาน และการจัดทำนิทานในรูปแบบใหม่ที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่างๆ ของชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Plural-society
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมพหุสังคม (Plural society)

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา
อาจารย์ (0819509615)

น้อง ๆ
นายจตุพล ยะวา (0849872668)
นางสาวชาลีรักษ์ เพชรรักษ์ (0995436200)
นางสาวทวีวรรณ สิทธิกาน (0917916973)