ทีม R ตานี Digital Marketing

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มยาริงบาติก ตําบลหนองแรต อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปัจจุบันผ้าบาติกและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทําเป็นอาชีพ โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตผลงานบาติกออกสู่ตลาด กลุ่มยาริงบาติก ต. หนองแรต อ. ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพผ้าบาติกขึ้น ซึ่งมีรูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มผลิตผ้าบาติกกลุ่มอื่น ๆ รูปแบบลวดลายเหมือนเดิมไม่มีการออกแบบลวดลายใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย อีกทั้งเทคนิคการทําผ้าบาติกแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลานานและช่องทางการจัดจําหน่ายในรูปแบบเดิม ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ ทําให้ยอดขายน้อยลง ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว จึงอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  โดยการพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย ลวดลายแปลกใหม่ บรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และพัฒนาช่องทางการขายสินค้าให้แก่คนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม R ตานี Digital marketing
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม R ตานี Digital marketing
สรุปโครงการ R ตานี Digital marketing

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางราตรี อิสสระโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ (0896557464)

น้อง ๆ
นางสาวอารีฟะ ดอเลาะ (0822975473)
นางสาวซารีฮะ มามะ (0955360809)
นางสาวยัสมีน มะแซ (0957453643)