ทีม SAGU SRM

โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าสาคูในพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ในชุมชนมีป่าสาคูเป็นจำนวนมาก แต่คนในชุมชนนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ และมีการใช้สารเคมี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมไปถึงป่าสาคูถูกรื้อทิ้งเพื่อสร้างระบบชลประทาน ทำให้พื้นที่ป่าสาคูลดน้อยลง และเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักต้นสาคู จึงอยากอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคู โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องต้นสาคู และสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับป่าสาคูในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม SAGU SRM
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม SAGU SRM
โครงการ ทีม SAGU SRM

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายอิทธิกร เกศรัต
ครู (0937324740)

น้อง ๆ
นายธนภัทร ชัยณรงค์ (0970843951)
นายณัฐพนธ์ ก้งเม้ง (0937324740)
นางสาวชญานิน คงอ่อน (0937324740)