ทีม SP ขออาสาแก้ปัญหาให้เกษตรกร

โครงการ เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว(ไฮเทค)ช่วยชาวน้ำโสม

ภาวะโลกร้อนส่งผลให้การปลูกข้าวมีความยากลำบากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา จึงได้ศึกษาหาวิธีแก้ไข โดยการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในการทำนาให้เกิดประสิทธิภาพ นำบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการควบคุมการทำงาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาของคนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม SP ขออาสาแก้ปัญหาให้เกษตรกร
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม SP ขอแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งนิรันดร์  โพธิ์เพชรเล็บ (0909650772)

น้อง ๆ
นางสาววาสนา  มาสุข (0953256607)
นางสาวรุ้งนภา  โพธิ์ชัยประดิษฐ์ (0621011817)
นายธวัชชัย  พละกำลัง (0886029615)