ทีม The Bears Diary Team

โครงการ แอปพลิเคชันรถโรงเรียนพร้อม

ในปัจจุบันมีผู้ปกครองนิยมให้นักเรียนขึ้นรถรับส่งเป็นจํานวนมากน เนื่องจากรถประจําทางมีน้อย ถนนไม่ค่อยดี จากปัญหาดังกล่าวทําให้รถโรงเรียนมารับนักเรียนในเวลาที่ไม่สม่ำเสมอจึงประสบปัญหานักเรียนตกรถโรงเรียนบ่อยครั้ง ทําให้มาโรงเรียนไม่ทัน จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามรถโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทราบการเดินทางของรถล่วงหน้า และยังช่วยวางแผนและบริหารเวลาในการขึ้นรถโรงเรียนอีกด้วย

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม The bears Diary Team
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม The bears diary

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวจิรภรณ์  ยะคำแจ้  (0830065590)

น้อง ๆ
นางสาวชลธิชา  คล้ายอมร (0907883367)
นายสุทธภัทร   ละวรรณ์ทา (0967902710)
สุฬิณณุดา มาละนิช (0623964866)