ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง

โครงการ THE NEXT GEN คนอาสา พัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก

จากการเปิดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมของชุมชนตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้พบปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ในปัจจุบันมีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้า ด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ไม่มีจุดแยกขยะ เป็นต้น จึงอยากจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่ ร่วมกันช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่เพื่อส่งเสริมเศรษฐิจในชุมชน ตัวอย่างเช่น การสร้างช่องทางสื่อออนไลน์ การร้างพื้นที่สำหรับจัดการขยะ และการสร้างพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม THE NEXT GEN
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล (0884991917)

น้อง ๆ
นาย พงศธร บุญสุข (0611736407)
นางสาว อุษา เกตุระหงษ์ (0936801250)
นาย ภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร