ทีม Young Science WESR

โครงการ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยน้ำหมักเพื่อนำไปกำจัดขยะอินทรีย์

โรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงก่อให้เกิดการสร้างขยะปริมาณมาก ซึ่งโรงเรียนมีโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงปัญหาขยะประเภทเศษอาหาร จึงอยากแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพาะเลี้ยงแมลงวันลาย ซึ่งสามารถช่วยในการกำจัดขยะประเภทเศษอาหารและยังสามารถนำหนอนแมลงวันลายมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Young Science WESR
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Young Scinence WESR
Presentation ทีม Young Scinence WESR

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางภาวิณี สุพลแสง (0850008627)

น้อง ๆ
นายอธิราช ชาดีกรณ์ (0613599925)
นางสาวชัญญานุช อินทรักษ์ (0616549583)
นายณัฐดนัย หมั่นทอง