ทีม Y.P.เด็กอวดดี

โครงการ ศูนย์อนุบาลสัตว์ น้ำบ้านทุ่งตะเสะ

ในชุมชนมีปัญหาการจับสัตว์น้ำที่เกินความเหมาะสม การจับปลาด้วยวิธีใช้อวนลากถูไปกับหน้าดินซึ่งเป็นวิธีที่ผิดกฎหมาย สัตว์น้ำในชุมชนมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะหอยปะที่เป็นสัตว์ขึ้นชื่อของชุมชน ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคนในชุมชนขาดองค์ความรู้ในวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงอยากจัดทำโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น้ำ เพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชนในเรื่องการใช้อวนและแหที่ถูกกฎหมาย และการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ และสร้างประโยชน์ให้คนในชุมชนสืบต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Y.P. เด็กอวดดี
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Y.P. เด็กอวดดี

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวมยุรี​ พลวัฒน์​
ครู (0897281733)

น้อง ๆ
นางสาวกัลยรัตน์​ หนู​วงค์​ (0902189743)
นายอมกฤต​ สุวรรณ​สว่าง​ (0962503348​)
นายจิตกร นพวงศ์ (0936511283)