ทีม ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ เริ่มที่ตัวเรา ครอบครัวเรา สู่สังคม

อยากให้เยาวชนได้เรียนรู้การทิ้งและการแยกขยะประเภทต่างๆ รวมไปถึงการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ดี จนเกิดเป็นวินัยในตนเอง โดยจะจัดกิจกรรมชักชวนและจัดทำพื้นที่รองรับขยะประเภทต่าง ๆ เช่น พื้นที่สำหรับการทิ้งขยะติดเชื้อ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่คือ 1. ในหมู่บ้าน 50 หลังคาเรือน มีอาสาสมัครคัดแยกขยะอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่จึงอยากได้รับความร่วมมือจากเยาวชนด้วย 2. ในโรงเรียน ชักชวนเพื่อนในโรงเรียนให้มาร่วมกิจกรรม และรณรงค์เรื่องการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม - วีณา แลชาติ

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
วีณา แลชาติ
ผู้ปกครองและที่ปรึกษาทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (0891859187)

น้อง ๆ
นายภูวิศ เจริญพานิช (0909964488)
น.ส.พริสร เขื่อนแข็ง (0971904709)
นายนันทกร เขื่อนแข็ง (0918700984)