ทีม แควน้อยรักษ์ถิ่น

โครงการ มัคคุเทศก์พาเพลิน

เด็กรุ่นใหม่ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาชาติพันธุ์ของตน เช่น ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง ให้ให้วัฒนธรรมด้านภาษาค่อยๆสูญหายไป จึงอยากช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวให้คงอยู่ต่อไป โดยการจัดโครงการรับสมัครมัคคุเทศก์ให้เด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของตน และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชนในอีกทางหนึ่ง

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมแควน้อยรักษ์ถิ่น
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี -ทีมแควน้อยรักษ์ถิ่น

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวสมรส ทองผาภูมิ ครู (0649532398)

น้อง ๆ
นางสาวน้ำใส พัชรกฤษฎิ์ (0656952783)
นางสาวสุธาวัลย์ รุจิราผาทอง (0927847207)
นางสาวเล็ก (0625802520)