ทีม ม่อนน้อย

โครงการ ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวะกรรมแม่โจ้Plus

จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งชุมชนที่พวกเราอยู่อาศัยยังมีวิถีชีวิตกับการทำเกษตรแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการทำเกษตรที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ จนปัจจุบันมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายที่ช่วยส่งเสริมการทำเกษตร แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือน อีกทั้งการทำเกษตรหลายรูปแบบในปัจจุบันสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การไถกลบ การใช้ปุ๋ยเคมี และยังมีความเชื่อผิดๆในชุมชนเกี่ยวกับการเผาป่าเผื่อให้ได้ผลผลิต จึงอยากพัฒนาแนวทางการทำเกษตรของคนในชุมชน โดยการใช้ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองตามหลักวิศวกรรมแม่โจ้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลา เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าปุ๋ยเคมี โดยหากการทดลองปุ๋ยดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จะจัดทำคอกผลิตปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมม่อนน้อย
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมม่อนน้อย
Presentation ทีมม่อนน้อย

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายอนันต์ เกตุบำรุง
ครู (054291624, 0625649198)

น้อง ๆ
นางสาวเบญญา รอดเสถียร (0947134835)
นายจีระสิทธิ์ อินทะญาติ (0987594808)
นางสาวอรณิช แสนอุด