ทีม ฮักนครไทย

โครงการ ร้อยความรัก ฮักคนชรา พัฒนาชุมชน บนชีวิตวิถีใหม่ คนนครไทยไม่ทิ้งกัน

จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เกิดปัญหาสําคัญประการหนึ่งที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่สมาชิกในครอบครัว หน่วยงาน และคนในชุมชนต้องเข้ามาดําเนินการอย่างเร่งด่วน โดยจะจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหา มีความเข้าใจและรู้จักใช้ชีวิตวิถีใหม่ ช่วยดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมฮักนครไทย
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมฮักนครไทย
Infographic HUGNT2 - พลอยชมพู ปิยะมิตร

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางจริญญา ปิยะมิตร
ครู (0873117789)

น้อง ๆ
นายวัฒนชัย เป้รอด (0902109942)
 นางสาวประภัสสร รัศมี (0808512721)
นางสาวณัฐริญานันท์ ปิยะมิตร (0988269392)