ทีม เด็กวิถีใหม่อวด(ทำ)ดี

โครงการ ดนตรีไทยสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชีวิต

สถานการณ์ Covid 19 ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนในประเทศ ที่มีปริมาณความเครียดที่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่า ดนตรีนั้นมีส่วนในการช่วยพัฒนาด้านอารมณ์และมีประโยชน์ได้ทั้งความบันเทิง ความสนุกสนาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง จึงอยากนำดนตรีไทยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพจิต ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฟัง การร้อง และการเคลื่อนไหวตามจังหวะ โดยจะจัดทำวีดิโอเกี่ยวกับการนำเพลงไทย มาดัดแปลงเนื้อร้อง ประกอบกับท่าทางสำหรับการออกกำลังกาย และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมเด็กวิถีใหม่อวดทำดี
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมเด็กวิถีใหม่อวด(ทำ)ดี

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุท
ครูผู้สอน (0819952432)

น้อง ๆ
นางสาวฐิติพร จรเณร (0970657121)
นางสาวฑิฆัมพร บุญจันทร์ (0650171251)
นายวิชญพงศ์ สาลีผล (0880573526)