ทีม All for you

โครงการ ทิ้งแต่เก็บ Season ๑

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม All for you
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม All for you

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ภาวิณี วุฒิกุล
ผู้ปกครอง (0972490493)

น้อง ๆ
นายภูริ เลิศเกษมกุล (0948459246)
นายจักรภัทร ตันติสวัสดิ์ (0972490493)
นายปุณยวีร์ เรืองวิสุทธ์ (0950522616)