ทีม Be in unity

โครงการ กิจกรรมเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม

ประชากรในจังหวัดสตูลมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีของศาสนาที่ตนนับถือ อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความไม่เข้าใจในหลักคําสอน หลักปฏิบัติ ศาสนกิจต่างๆ ของแต่ละศาสนาที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จึงอยากจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา รวมทั้งยังสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนมุสลิม เพื่อจะนํามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป โดยเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเพจ Be in unity จากนั้นจึงจัดกิจกรรมอบรมจำนวน 3 วัน ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมในสร้างสรรค์ผลงาน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Be in unity
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Be in Unity

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
อานิตา มนูญดาหวี
ผู้อำนวยการ (0935793816)

น้อง ๆ
นาย อารีฟีล เตาวะโต (0959015322)
นางสาว อาตีนา โตนน้ำขาว (0803817635)
นางสาว ฮานานี่ สุมาลี (0987302048)