ทีม FUKU

โครงการ FUKU Inventory Management and Prediction

ปัญหาขยะอาหารเหลือทิ้งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งสวนทางกับตัวเลขผู้ขาดอาหารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้าในการวิเคราะห์ปัญหาการสั่งวัตถุดิบที่มากเกินความจำเป็น โดยการจัดทำระบบสำหรับการจัดการร้านอาหารตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบตามจำนวนที่เหมาะสมกับการบริโภคของลูกค้า ไปจนถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลการบริโภคของลูกค้าเพื่อนำไปวิเคราะห์สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในครั้งถัดไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม FUKU
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม FUKU
Presentation ทีม FUKU

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
อ. สุวิวัฒน์  สืบสานกุล อาจารย์ (0955568794)

น้อง ๆ
นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร (0944515616)
นายสุทธิพงษ์ จริยาวัฒนกุล (0880044579)
นายพัชร เมธาจิตติพันธ์ (0927018566)