ทีม HT. DEVELOP

โครงการ Back to Zero, No More Waste

ชุมชนเทศบาลตำบลหารเทาประสพปัญหาการจัดการขยะที่มีปริมาณมากขึ้นในทุกปี จากการขาดจิตสำนึกของคนในชุมชน การจัดการขยะที่ผิดส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงอยากปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน สร้างแกนนำเยาวชนในการกำจัดขยะ และเผยแพร่พฤติกรรมที่ดีในการกำจัดขยะที่ถูกต้องให้คนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม HT-DEVELOP
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม HT.DEVELOP
ผลการดำเนินทีม HT-DEVELOPโครงการ Back to Zero, No More Waste

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์
คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน (0841935982)

น้อง ๆ
นางสาวชาลิสา ยิ้มแก้ว (0647241381)
นางสาวพัทธ์ธีรา สุวรรณชาตรี (0937286533)
นายธีรวุฒิ ชูแดง (0899742485)