ทีม Iris

โครงการ อ่านหนังสือเสียงให้กับคนพิการทางสายตา

โรงเรียนคนพิการทางสายตาในต่างจังหวัดประสพปัญหาการขาดแคลนอาสาสมัครในการอ่านหนังสือเสียง และขาดสื่อการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีปัญหาคนในสังคมขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตา จึงอยากจัดกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงและเล่านิทานเรื่องสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จากนั้นทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อหาอาสาสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดรับบริจาคกระดาษรีไซเคิลสำหรับทำหนังสืออักษรเบลล์ เมื่อได้อาสาสมัครแล้วจะดำเนินการจัดกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี-ทีม Iris
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี - ทีม Iris
Iris booklet

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ปลิดา โคยาม่า
Country Director AIESEC (0951646056)

น้อง ๆ
นางสาวรัตนมน ขวัญอ่อน (0836232622)
นายวีริศ ล้อทองพานิชย์ (0632713004)
นางสาวดวงกมล มากแก้ว (0623361842)