ทีม ด.ส. ขอเก็บผักตบ

โครงการ คลองใส ไร้ผักตบ เพิ่มรายได้

จากการศึกษาพบว่าบริเวณคลองสําโรงนั้นประสบปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน การควบคุมการแพร่ระบาดสามารถทำได้โดยยาก การจัดการในปัจจุบันใช้วิธีการเก็บเพื่อนำไปทิ้ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนเท่าใดนัก จึงอยากนำผักตบชวามาสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน โดยการแปรรูปเป็นที่กันกระแทกและส่งออกจำหน่าย เพื่อลดปริมาณของผักตบชวาในคลองสําโรงและเพื่อสร้างมูลค่าควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม ด.สขอเก็บผักตบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม ด.ส.ขอเก็บผักตบ
ด.ส.ขอเก็บผักตบ Presentation-คลองใสไร้ผักตบเพิ่มรายได้

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา 
สุภาวดี ปัถวี
ครูชำนาญการพิเศษ (0982741636)

น้อง ๆ     
นางสาว นภาภรณ์ ชอบศิลป์ (0988717309)
นาย สรสิช แย้มอาษา (0956512489)
นางสาว แก้วเบญจกาญจน์ ทรัพย์สมบูรณ์ (0910216737)