ทีม LAON Organic

โครงการ LAON Organic

การทำเกษตรในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้สารเคมีส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้เอง ทำให้เกิดโรคต่างๆ และยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากถ่ายถอดองค์ความรู้ในการทำเกษตรที่ไม้องใช้สารเคมีให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการสอนปลูกข้าว เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเกษตรอินทรีย์และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านเกษตรอินทรีย์

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม LAON-Organic
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวดทำดี-LAON-Organic
โครงการ LA-ON Organic

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ชนะภูมิ  ศรีสิงห์
ครูที่ปรึกษา (0982501712)

น้อง ๆ
นายอนิวัต  ยืนยงคีรีมาศ (0885523874)
นายศราวุฒิ  แซ่เจ้า (0622787616)
นายวันครู  แซ่เจ้า (0988035673)