ทีม หนอง(สู่)นา

โครงการ หนองสู่นา

คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร โดยผลผลิตหลัก คือ ข้าว ลำไย มะม่วง และแคนตาลูป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการทำการเกษตรในชุมชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ของตนอยู่ในเขตเงาฝน ทำให้ปริมาณน้ำฝนสำหรับใช้ในการเกษตรมีจำนวนน้อย หากในปีไหนประสบกับภัยแล้งจะทำให้น้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ จึงอยากสร้างแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพแก่คนในชุมชน โดยในโรงเรียนของตนมีการพัฒนาพื้นที่โดยการสร้างหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในโรงเรียน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ จึงอยากนำหนองน้ำในโรงเรียนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถใช้ในการเกษตรได้ และจะนำแนวพระราชดำริการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาปรับใช้ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมหนอง-สู่-นา
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม - วีณา แลชาติ
โครงการหนองสู่นา

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ชนะภูมิ  ศรีสิงห์
ครูที่ปรึกษา (0982501712)

น้อง ๆ
นายไตรรภพ เริงไม (0889617253)
นายทวีศักดิ์  เลาหาง (0979750133)
นายพงค์สิทธิ์  เจตต์พานิช (0936156005)