ทีม รักษ์สยาม

โครงการ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

ขยะอินทรีย์จากการประกอบอาหารเพื่อบริโภคในภาคธุรกิจร้านค้า ครัวเรือน และชุมชน มีปริมาณมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างไม่สามารถกําจัดได้ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดวงจรของเชื้อโรคจากพาหะนําโรค และก่อให้เกิดปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงอยากช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ โดยการจัดเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์จากในชุมชน มารวมไว้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน เพื่อนำขยะที่ได้มาแปรรูปเป็นกระถางชีวภาพ สำหรับนํามาใช้ปลูกต้นไม้ภายในชุมชน หรือจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ในอีกทางหนึ่ง

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมรักษ์สยาม
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมรักษ์สยาม

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายวิสุทธิ์ ไพเราะ (0889439635)

น้อง ๆ
นายศุภกร บุตรพรมมา (0940938536)
นายพันธากานต์ ภูศรีกูล  (0992272242)
นางสาวกมลมาศ ศิริสงค์ (0912099433)