ทีม Teach for เวียงเชียงรุ้ง

โครงการ ต้นกล้าอาสา พัฒนาโรงเรียน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชนขาดทักษะการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งด้านประกอบอาชีพ ด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงอยากช่วยพัฒนาทักษะให้แก่คนในนักเรียนในชุมชน ให้มีทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของนักเรียน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Teach for เวียงเชียงรุ้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม Teach for เวียงเชียงรุ้ง

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นายไพชยนต์  ออนตะไคร้
ครู (0873036726)

น้อง ๆ
นายชัชวาล  บางสินธุ (0614035962)
นางสาวกวินนิตย์ ใจน้ำ (0854001074)
นางสาวธัญญาภรณ์ ศรีดวงจันทร (0963546679)