ทีม ต้นกล้าอินทนิล

โครงการ แม่โจ้ฮักแป้ (รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน)

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีมต้นกล้าอินทนิล-โครงการแม่โจ้ฮักแป้
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีมต้นกล้าอินทนิล

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ภิญโญ ผลงาม (0923145615)

น้อง ๆ
นายถิรวัฒน์  แซ่กือ (0932254005)
นายอภิชา  พึ่งแก้ว (0955372122)
นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ (0610764887)