ทีม We R New Gen

โครงการ SO(S)-PSY-TY

สถานการณ์ Covid 19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบ New Nomal เด็กและเยาวชนต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนรูปแบบใหม่นี้นํามาสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาสุขภาพจิต จากการทำแบบสอบถามพบว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษา จำนวน 85.8 % จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 183 คน ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตจากการเรียนออนไลน์ จึงอยากสร้างพื้นที่ให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการเรียนออนไลน์ได้มาเจอกัน เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด และรับมือกับการเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook และจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะและให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต เช่น การจัดอบรม การจัดการเสวนา เป็นต้น

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม WeRNewGen-SOSPSYTY
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม WeRNewGen
สรุปโครงการ ทีม We R New Gen

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
พิมพัจฉรา โกมลารชุน
Co-founder ของ Understand (0818245722)

น้อง ๆ
นางสาวพิชญ์สินี สมิทธิเนตย์ (0651232250)
นายนัทธี  โรจน์เจริญสุข (0814551105)
นางสาวโชติกา สีชัยนาท (0992459164)