ทีม WFH

โครงการ เครื่องแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากสิ่งปฏิกูล

การบำบัดสิ่งปฏิกูลเพื่อให้กลายเป็นน้ำสะอาดสำหรับการนำไปใช้มีกระบวนการบำบัดที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมปริมาณมาก เช่นเมล็ดจากพืช เศษกระดาษ ซึ่งไม่สามารถทำการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพได้ และต้องใช้แรงงานคนในการทำ จึงอยากสร้างเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมออกจากสิ่งปฏิกูล เพื่อลดภาระแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และช่วยลดผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรอบ จัดทำเครื่องแยกสิ่งแปลกปลอมโดยที่ตัวเครื่องไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้แรงดันของน้ำเพื่อหมุนใบพัดเพื่อปั่นเศษตะกอนและนำไปกรองเพื่อคัดแยกสิ่งแปลกปลอมต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม WFH
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม WFH

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
อนิส หมานมานะ
ครู (0869558572)

น้อง ๆ
นาย กฤตเมธ ศรีแก้ว (0958205691)
นาย บัญญวัฒ นวลนาค (0949823192)
นาย ภูวเดช อินทอง (0954233364)