คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

The Young Developers เข้าร่วม Workshop
จากกลุ่มพี่ ๆ นักพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการทางความคิด

รายละเอียดโครงการฯ คุณสมบัติของน้อง ๆ

 1. มีอายุระหว่าง 15-25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร

 2. มีสัญชาติไทย

 3. มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

 4. มีความสนใจใฝ่รู้ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันกับเพื่อนร่วมโครงการ ฯ

 5. มีความมุ่งมั่น รักและตั้งใจในการลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จ

 6. เป็นผู้มีจิตอาสา รักการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความสนใจในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา

  หรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ

 7. มีความคิดสร้างสรรค์

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. สมาชิกในทีมต้องมีจํานวน 2-3 คน
 2. แต่ละทีมต้องมีคุณครูหรืออาจารย์หรือที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างน้อย 1 ท่าน
 3. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากกว่า 1 ทีม

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ

 1. การส่งข้อเสนอโครงงาน 1 ทีม เสนอได้ 1 หัวข้อ และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 ไม่เกิน 2000 ตัวอักษร

 2. ผลงานจะต้องนําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลักในการพัฒนาชุมชน ประกอบกับทักษะของน้อง ๆ

 3. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างคุณค่า
  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นจากเดิมในมิติต่าง ๆ

 4. โครงงานสามารถตั้งชื่อได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหา

 5. การสร้างสรรค์โครงงานไม่ควรลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือเคยเผยแพร่ หรือปรากฏในที่อื่น ๆ มาก่อน

  หากพบว่าทําผิดหลักเกณฑ์คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกทันที

 6. ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย
  ขอสงวนสิทธิ์ใน
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงาน
  และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 2. การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการฯ นี้ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
  และเป็น
  ความภาคภูมิใจจากการแสดงพลังที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ การเรียนรู้ การทํางานร่วมกันด้วยความรักและ ความสามัคคี ซึ่งจะเป็นต้นแบบเพื่อนําไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
  ต่อยอดให้กับชุมชน หน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจนสังคม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.เด็กอวดทําดี.com

การประกาศผลการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อเข้าร่วม Workshop วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 2. ประกาศรายชื่อโครงการ “ระดับพลอย” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน 30,000 บาท วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 3. ประกาศรายชื่อโครงการ “ระดับเพชร” ที่ได้รับรางวัลเด็กไทยต้นแบบ ภายในเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผลทาง Website/Facebook : เด็กอวดทําดี /Line : @dekshowd

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. ความมุ่งมั่น และตั้งใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมาทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 2. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่นของตนเอง

 3. ความสําคัญของปัญหาและความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา

 4. แนวทางและรูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหา

 5. ความเป็นไปได้ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง

 6. ประโยชน์ที่จะส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนหรือสังคม

 7. การขยายผลต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริง

 8. แสดงถึงกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม

 9. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือแนวทางการดําเนินงานสมัยใหม่

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. ใบประกาศนียบัตรสําหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”
 2. ใบประกาศเกียรติคุณสําหรับน้อง ๆ ที่นําเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับพลอย”
 3. โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสําหรับน้อง ๆ ที่มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับเพชร”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

The Young Developers เข้าร่วม Workshop
จากกลุ่มพี่ ๆ นักพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการทางความคิด

รายละเอียดโครงการฯ คุณสมบัติของน้อง ๆ

 1. มีอายุระหว่าง 15-25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร

 2. มีสัญชาติไทย

 3. มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

 4. มีความสนใจใฝ่รู้ พร้อมเปิดใจเรียนรู้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันกับเพื่อนร่วมโครงการ ฯ

 5. มีความมุ่งมั่น รักและตั้งใจในการลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จ

 6. เป็นผู้มีจิตอาสา รักการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความสนใจในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา

  หรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ

 7. มีความคิดสร้างสรรค์

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. สมาชิกในทีมต้องมีจํานวน 2-3 คน
 2. แต่ละทีมต้องมีคุณครูหรืออาจารย์หรือที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างน้อย 1 ท่าน
 3. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการฯ ได้มากกว่า 1 ทีม

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ

 1. การส่งข้อเสนอโครงงาน 1 ทีม เสนอได้ 1 หัวข้อ และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เอ4 ไม่เกิน 2000 ตัวอักษร

 2. ผลงานจะต้องนําเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลักในการพัฒนาชุมชน ประกอบกับทักษะของน้อง ๆ

 3. ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสร้างสรรค์ผลงานในการสร้างคุณค่า
  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นจากเดิมในมิติต่าง ๆ

 4. โครงงานสามารถตั้งชื่อได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหา

 5. การสร้างสรรค์โครงงานไม่ควรลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือเคยเผยแพร่ หรือปรากฏในที่อื่น ๆ มาก่อน

  หากพบว่าทําผิดหลักเกณฑ์คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกทันที

 6. ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย
  ขอสงวนสิทธิ์ใน
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงาน
  และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 2. การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการฯ นี้ ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
  และเป็น
  ความภาคภูมิใจจากการแสดงพลังที่เกิดจากความคิด การปฏิบัติ การเรียนรู้ การทํางานร่วมกันด้วยความรักและ ความสามัคคี ซึ่งจะเป็นต้นแบบเพื่อนําไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
  ต่อยอดให้กับชุมชน หน่วยงานหรือองค์กร ตลอดจนสังคม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.เด็กอวดทําดี.com

การประกาศผลการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อเข้าร่วม Workshop วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
 2. ประกาศรายชื่อโครงการ “ระดับพลอย” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน 30,000 บาท วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 3. ประกาศรายชื่อโครงการ “ระดับเพชร” ที่ได้รับรางวัลเด็กไทยต้นแบบ ภายในเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผลทาง Website/Facebook : เด็กอวดทําดี /Line : @dekshowd

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. ความมุ่งมั่น และตั้งใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมาทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 2. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่นของตนเอง

 3. ความสําคัญของปัญหาและความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา

 4. แนวทางและรูปแบบวิธีการในการแก้ไขปัญหา

 5. ความเป็นไปได้ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติจริง

 6. ประโยชน์ที่จะส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนหรือสังคม

 7. การขยายผลต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริง

 8. แสดงถึงกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม

 9. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมหรือแนวทางการดําเนินงานสมัยใหม่

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. ใบประกาศนียบัตรสําหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”
 2. ใบประกาศเกียรติคุณสําหรับน้อง ๆ ที่นําเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา” และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับพลอย”
 3. โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสําหรับน้อง ๆ ที่มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กไทยต้นแบบ “ระดับเพชร”