คำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฯ

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทํา)ดี” เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทํางานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับบุคลากรในชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” และเสนอโครงการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาชุมชนหรือสังคม มายังศูนย์ประสานงานโครงการสร้างต้นแบบเยาวชน รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย “เด็กไทยต้นแบบ” เพื่อพิจารณา คัดเลือกรับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ระดับ “เพชร” และระดับ “พลอย”

อายุ 15 – 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร

ต้องสมัครเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องมีจํานวน 2-3 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

ติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่
www.เด็กอวดทําดี.com
Facebook//เด็กอวดทําดี
Line//@dekshowd

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะมีทั้งสิ้น 200 ทีม แบ่งเป็น 5 ภาค ภาคละ 40 ทีม ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เด็กและเยาวชนที่ตระหนักและต้องการจะพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนหรือสังคม “ระดับพลอย”

เด็กและเยาวชนที่มีการพัฒนาศักยภาพจากการเจียระไน (การเข้าร่วมกิจกรรม)
และได้มีการนําประเด็นพัฒนา หรือประเด็นปัญหาในชุมชนหรือสังคม ไปพัฒนาหรือแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม

สําหรับกิจกรรม coffee talk ทางผู้จัดโครงการได้ จัดเตรียมระบบ Zoom ไว้สําหรับน้อง ๆ ที่มีความจําเป็น หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม เช่น อยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19