ความเป็นมาของโครงการ

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมจากแรงบันดาลใจและทักษะเฉพาะตัวของน้อง ๆ ด้วยพลังความคิด พลังใจ พลังกาย เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่ดีงามจาก Generation ที่มากภูมิปัญญาและนักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่งดงามอย่างยั่งยืน

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ

รายชื่อทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย จำนวน 200 ทีม

ดูรายชื่อเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

The Young Developers เข้าร่วม Workshop
จากกลุ่มพี่ๆ นักพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการทางความคิด

อายุการรับสมัคร

มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี นับต้ังแต่วันที่เปิดรับสมัคร

สัญชาติไทย

ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

มีความสนใจใฝ่รู้

มีความสนใจใฝ่รู้ พร้อมเปิดใจเรียนรู้
เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันกับเพื่อนร่วมโครงการ ฯ

มีความมุ่งมั่น

มีความมุ่งมั่น รักและตั้งใจในการลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ
ให้สําเร็จ

เป็นผู้มีจิตอาสา

เป็นผู้มีจิตอาสา รักการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มีความสนใจในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ

ความคิดสร้างสรรค์

มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งใหม่ ๆ
ที่แตกต่างไปจากสิ่งเดิมๆ

“รู้ รัก สามัคคี”

เป็นพระราชดํารัสที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้งพร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมภาพโครงการ

The Young Developers เข้าร่วม Workshopจากกลุ่มพี่ๆ นักพัฒนาที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการทางความคิด

ประมวลภาพพิธีปิดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสานึก ความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทำ) ดี

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ราชวงศ์จักรี
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สำมัคคี และสำนึกความเป็นไทย
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติม Download