ทีม คึจัง – KUE JUNG

โครงการ นวัตกรรม Board Game ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันทุกช่วงวัยจะกําลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิต แม้ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มวัยที่เผชิญปัญหานี้มากที่สุด แต่จากสถิติพบว่าการเสียชีวิตหรือปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรงพบมากในวัยรุ่น หรือประชากรที่อายุระหว่าง 15 – 24 ปี จากการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนของตนกำลังเผชิญอยู่ พบว่าเด็กและเยาวชนจำนวน 22% หรือจำนวนราว 64 คน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ดังนั้นจึงควรเร่งดำเนินการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจที่จําเป็นต่อการรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่นําไปสู่โรคซึมเศร้าในอนาคต รวมถึงการดำเนินงานในด้านการพัฒนาระบบการติดตามและส่งต่อกลุ่มเด็กเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน จึงอยากพัฒนา Board Game ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่พูดคุย สร้างความตระหนักรู้และสร้างทันคติเชิงบวกต่อการระบายความเครียดหรือปัญหาในชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชน

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม คึจัง KUE JUNG
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม คึจัง kuejung
โครงการทีมคึจัง

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ปิยะพงษ์ ปัญญาดา
ผ.อ.ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (0819600326)

น้อง ๆ
นายสุธินันท์ แพงศรี (0857465631)
นางสาวปรัชญาพร โพธิ์แก้ว (0635133850)
นางสาวญณมน ศิริวรรณ (0830976926)