ทีม Sunchild

โครงการ ถังสร้างชีวิต

เนื่องด้วยชุมชนของตน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทำให้มีปริมาณขยะจากเศษอาหารเป็นจำนวนมากและไม่สามารถกำจัดขยะได้หมด จึงอยากสร้างนวัตกรรมถังสร้างชีวิต สำหรับใช้ในการกำจัดขยะจากเศษอาหาร เพื่อย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในการเกษตรต่อไป โดยจะทำการติดตั้งถังสร้างชีวิตภายในบริเวณชุมชน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากนั้นจึงนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Sunchild-ถังสร้างชีวิต_compressed
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Sunchild

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
เพ็ญนภา อักษรกูล
พนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน (0896478612)

น้อง ๆ
นางสาวอัญชิสา คงสุข (0622436181)
นางสาวชลลดา อักษรกูล (0813960427)
นายกรวิชญ์ ด้วงฉีด (0611873090)