ทีม disTRASH

โครงการ ข.ขยะ

คนในชุมชนไม่แยกขยะ เนื่องจากการองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการแยกขยะที่ไม่ถูกวิธี จึงอยากสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน โดยเริ่มจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดการขยะ และทำการติดต่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สร้างศูนย์รวมขยะรีไซเคิลขนาดเล็กสำหรับชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านกลุ่มไลน์ของชุมชน ในการเผยแพร่องค์ความรู้การคัดแยกขยะและตารางเวลาในการทิ้งขยะสำหรับรีไซเคิล

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม disTRASH
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม disTRASH

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
นางชลลดา กลิ่นสุคนธ์
มารดาผู้สมัครคนที่1 (0853630307)

น้อง ๆ
นาย คณวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ (0896957122)
นางสาว นภัสจุฑา คงสนทนา (0990612223)
นาย ทัศณ์พล คุณวุฒิพร (0656341185)