ทีม Green Power Gangster – บอร์ดเกมสร้างสุข

โครงการ บอร์ดเกมสร้างสุข

ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน จึงอยากสร้างบอร์ดเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยเมื่อสร้างบอร์ดเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบบอร์ดเกมภายในโรงเรียนของตน และเมื่อผลลัพท์ที่ได้จากการเล่นบอร์ดเกมเป็นที่น่าพึงพอใจจะดำเนินการประชาสัมพันธ์บอร์ดเกมของตนให้เป็นที่รู้จักต่อไป

แบบเสนอโครงการเด็กอวดทำดี ทีม Green Power Gangster-บอร์ดเกมสร้างสุข
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กอวด(ทำ)ดี ทีม GreenPowerGangster-บอร์ดเกมสร้างสุข

 

ติดต่อ

ที่ปรึกษา
ภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา
ครูที่ปรึกษาโครงการ (0882606420)

น้อง ๆ
นายฐิติวัสส์ แซ่ควง (0910792393)
นายอมฤต ศิริไวย์ (0947871068)
นายสุธี ยอดหัวใจ (0820953436)